Algemene voorwaarden - Autobedrijf N.O. Cars

Definities
1. Autobedrijf N.O. Cars: Autobedrijf N.O. Cars, gevestigd te Landgraaf.
2. Klant: degene met wie Autobedrijf N.O. Cars een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Autobedrijf N.O. Cars en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Autobedrijf N.O. Cars.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
1. Alle prijzen die Autobedrijf N.O. Cars hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Autobedrijf N.O. Cars hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of
die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Autobedrijf N.O. Cars te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Autobedrijf N.O. Cars niet
kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de
overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging
zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Autobedrijf N.O. Cars vastgesteld op
grond van de werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Autobedrijf N.O. Cars, geldend
voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Autobedrijf N.O. Cars een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,
waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8. Autobedrijf N.O. Cars is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Autobedrijf N.O. Cars de klant tijdig te
laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. Autobedrijf N.O. Cars heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Autobedrijf N.O. Cars prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Autobedrijf N.O. Cars op te zeggen indien
hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Autobedrijf N.O. Cars gerechtigd een
rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Autobedrijf N.O. Cars.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Autobedrijf N.O. Cars zijn verplichtingen opschorten totdat
de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van Autobedrijf N.O. Cars op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Autobedrijf N.O.
Cars, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Autobedrijf N.O. Cars te betalen.
Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Autobedrijf N.O. Cars gerechtigd het recht van reclame in te roepen
ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Autobedrijf N.O. Cars roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of
elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Autobedrijf N.O. Cars,
tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1. Autobedrijf N.O. Cars kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de
klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien
van Autobedrijf N.O. Cars heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft
gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan Autobedrijf N.O. Cars.
3. Autobedrijf N.O. Cars is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als
gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Autobedrijf
N.O. Cars te verrekenen met een vordering op Autobedrijf N.O. Cars.

Eigendomsvoorbehoud
1. Autobedrijf N.O. Cars blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Autobedrijf N.O. Cars op grond van wat

voor met Autobedrijf N.O. Cars gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen
inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Autobedrijf N.O. Cars zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Autobedrijf N.O. Cars een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst
als ontbonden en heeft Autobedrijf N.O. Cars het recht om schadevergoeding, gederfde winst en
rente te vorderen.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
overeenkomst
o zaken van Autobedrijf N.O. Cars die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Autobedrijf N.O. Cars de polis van deze verzekeringen ter
inzage.
Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is
het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen
geheel voor rekening van de klant.
Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor Autobedrijf N.O. Cars enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt
door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product
ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Autobedrijf N.O. Cars voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uit.
2. Autobedrijf N.O. Cars heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Autobedrijf N.O. Cars tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Autobedrijf N.O. Cars tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren
voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering
van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Autobedrijf
N.O. Cars.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de
aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Autobedrijf N.O. Cars de betreffende
bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Autobedrijf N.O. Cars redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst
hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor
rekening van de klant.
Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Autobedrijf N.O. Cars ontvangt
geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Autobedrijf N.O. Cars waarvan hij weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan
verwachten dat verspreiding ervan Autobedrijf N.O. Cars schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde
informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht
van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van
handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke
dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de
overige rechten van Autobedrijf N.O. Cars waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding
te vorderen.
Vrijwaring

De klant vrijwaart Autobedrijf N.O. Cars tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Autobedrijf N.O. Cars geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Autobedrijf N.O. Cars geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van
de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Autobedrijf N.O. Cars daarvan zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte
te stellen.
3. Consumenten dienen Autobedrijf N.O. Cars uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Autobedrijf N.O. Cars in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe
leiden dat Autobedrijf N.O. Cars gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten
dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Autobedrijf N.O. Cars.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Autobedrijf N.O. Cars ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Autobedrijf N.O. Cars een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Autobedrijf N.O. Cars verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Autobedrijf N.O. Cars
1. Autobedrijf N.O. Cars is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Autobedrijf N.O. Cars aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Autobedrijf N.O. Cars is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Autobedrijf N.O. Cars aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van
(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is d

Style Selector

Primary Color

Color 1

Body Color

Light Color

Button Background

Button Background Hover

Color Custom 1

Color Custom 2

× Whatsapp